Svědkové Jehovovi a Strážná věž
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Duch Svatý není roven Bohu Otci

+4
gari
lorak
Tonda Vlas
Eliška
8 posters

Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Eliška 19/8/2012, 20:43

Jsem přesvědčena, že učení o rovnosti Boha Otce, Božího Syna a Ducha Svatého je v rozporu s učením Pána Ježíše Krista. Učení o Trojici, kde Duch Svatý je stejným Bohem jako Otec je, podle mého názoru, ve velkém rozporu s tím, co o Otci a Duchu Svatém učil Pán Ježíš.

Pán Ježíš totiž mnokrát připisuje klíčové postavení Otci, ale nepřipisuje je Duchu Svatému. Navíc ještě ukazuje, že Otec o Duchu Svatém rozhoduje. Dokonce učí, že Svatého Ducha Otec dává: Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“Lukáš 11:13

Ve svém učení systematicky vyvyšuje Otce a právě na Otce obrací velmi často naši pozornost. V evangeliích je více než 180 zmínek o Otci. Naprostá většina z nich je pronesená Pánem Ježíšem. Pán Ježíš nám sdělil o Otci mnoho věcí. Kdo si nechá vyhledat biblickým programem vyhledat slova Otec, Otce, Otci, Otcem, Otče poměrně rychle uvidí jak masivně svědčil Pán Ježíš o svém a našem Nebeském Otci a jaké všechny pravomoce a zásluhy mu Ježíš připisuje. Pro ilustaci uvedu několik málo příkladů. Ve skutečnosti by jich takto mohlo být vypsáno mnohem více. Kvůli velké obsažnosti uvedu jen některá z nich:

Pán Ježíš učí, že Otec je Pánem nebe i země. Neučí, že Pánem nebe i země je Duch Svatý, ani to, že Pánem nebe a země jsou Otec a Duch Svatý.
Matouš 11:25 V ten čas pak Ježíš řekl: „Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.
Lukáš 10:21 V tu hodinu Ježíš zajásal v Duchu Svatém a řekl: „Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo.“

Pán Ježíš učí, že lidé mají vzdát slávu Otci, ale neučí, že ji mají vzdávat Duchu Svatému, ani neučí, že ji mají vzdávat Otci a Duchu Svatému.
Matouš 5:16  Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.“

Pán Ježíš učí, že se máme modlit k Otci, ale neučí, že se máme modlit k Duchu Svatému nebo že se máme modlit k Otci a Duchu Svatému.
Matouš 6:6  Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.

Pán Ježíš učí, že andělé v nebesích stále hledí na tvář Otce, neučí že andělé hledí také na tvář Ducha Svatého, nebo na tvář Otce a Ducha Svatého.
Matouš 18:10 „Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.
Matouš 18:14 Právě tak není vůle vašeho Otce, který je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých.“

Pán Ježíš učí, že Syn člověka přijde ve slávě svého Otce, slávě své a slávě svatých andělů. Neučí, že přijde ve slávě Otce, Syna a Ducha Svatého.
Matouš 16:27 Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
Marek 8:38 Kdo by se styděl za mne a za má slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, když přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“
Lukáš 9:26 Neboť kdo by se styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, když přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.

Pán Ježíš učí, že Otec je ten, kdo rozhodl o místech po Ježíšově pravici a levici. Neučí, že o tom, že to rozhodl Otec spolu s Duchem Svatým.
Matouš 20:23 Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po mé levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce.“

Pán Ježíš učí, že Otcovo je království. Neučí, že království je Otce i Ducha Svatého.
Matouš 26:29 Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.“
Matouš 25:34 Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa.

Pán Ježíš učí, že Otec nechává svítit slunce, ale neučí, že jej nechává svítit Otec spolu s Duchem Svatým.
Matouš 5:45 abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Pán Ježíš učí, že právě Otec měl pravomoc rozhodnout odejmout nebo neodejmout Ježíšův kalich. Ježíš se neobracel na Ducha Svatého, ale na Boha Otce.
Matouš 26:39 A trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal: „Můj Otče, je-li to možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty.“
Matouš 26:42 Opět podruhé odešel a pomodlil se, říkaje: „Můj Otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvá vůle.
Marek 14:36  Říkal: „Abba, Otče, tobě je všechno možné, přenes tento kalich ode mne, ale ne, co chci já, ale co ty.“

A tak by se dalo pokračovat ještě dlouho, protože míst, kde Pán Ježíš takto vyvyšuje Otce a je mnoho. Jsem přesvědčena, že učení o rovnosti Boha Otce, Božího Syna a Ducha Svatého je v rozporu s učením Pána Ježíše Krista, protože podle učení Pána Ježíše Bůh Otec rozhoduje o Duchu Svatém.

Eliška

Poeet p?íspivku : 434
Reputace : 3
Body : 237
Registration date : 12. 01. 08

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Tonda Vlas 30/8/2012, 21:39

Eliška napsal:

A tak by se dalo pokračovat ještě dlouho, protože míst, kde Pán Ježíš takto vyvyšuje Otce a je mnoho. Jsem přesvědčena, že učení o rovnosti Boha Otce, Božího Syna a Ducha Svatého je v rozporu s učením Pána Ježíše Krista, protože podle učení Pána Ježíše Bůh Otec rozhoduje o Duchu Svatém.

Eliško, vidím, že sis s tím dala práci, přesto to však nejsou všechna místa k DS.

1. list Petrův 1 ; 10-12

10) Tuto spásu zkoumali a o ní bádali proroci, kteří prorokovali o milosti, jež je určena vám.
11) Snažili se zjistit, kterou dobu a jaké okolnosti měl na zřeteli Kristův Duch, který v nich byl, když předem dosvědčoval muka a slávu, jež přijde poté.
12) Bylo jim zjeveno, že přinášejí pro vás, nikoliv pro sebe, ono poselství, které vám zvěstují nyní ti, kdo vám v Duchu Svatém seslaném z nebe, hlásají evangelium, jímž se dychtivě zabývají andělé.


Apoštol Petr tu píše jasně o Duchu Svatém jako o Duchu Kristově. Totéž píše na jiných místech i apoštol Pavel, teď to však nebudu vyhledávat, jedině tak až za 20 dní až se vrátím domů. Zapomněl jsem si totiž doma brejle, takže jsem s obtížemi vyhledal toto u Petra.

Tonda Vlas

Male Poeet p?íspivku : 875
Reputace : 0
Body : 873
Registration date : 15. 04. 10

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Eliška 31/8/2012, 07:03

Ahoj Tondo!

Díky za připomínku! Very Happy
Vím, co to je, nemít brýle, je to někdy fakt problém, viď?


Dodávám tedy další verše, které jsem (s brýlemi i vyhledávačem) našla:

Skutky apoštolské 2:33 Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte.

Lukáš 24:49 A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.“

Římanům 8:9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.


Je jasné, že Kristus má svého Ducha, i my máme svého Ducha, ale jak víme všechno pochází z Otce, i Kristův Duch.

1 Korintským 8:6 my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.¶

Přeji Ti, ať Bůh požehná a uzdraví Tvé oči!

Zdraví Eliška


Eliška

Poeet p?íspivku : 434
Reputace : 3
Body : 237
Registration date : 12. 01. 08

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Tonda Vlas 31/8/2012, 08:51

Eliška napsal:Ahoj Tondo!

Díky za připomínku! Very Happy
Vím, co to je, nemít brýle, je to někdy fakt problém, viď?


Dodávám tedy další verše, které jsem (s brýlemi i vyhledávačem) našla:

Skutky apoštolské 2:33 Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte.

Lukáš 24:49 A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.“

Římanům 8:9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.


Je jasné, že Kristus má svého Ducha, i my máme svého Ducha, ale jak víme všechno pochází z Otce, i Kristův Duch.

1 Korintským 8:6 my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.¶

Přeji Ti, ať Bůh požehná a uzdraví Tvé oči!

Zdraví Eliška


Díky, to už lepší nebude, to je věkem a bývá to zcela obvyklé, ještě loni jsem žádné brejle na čtení nepotřeboval.

Jinak bych k tomu přidal více veršů, už jsem tu otázku řešil, jenom už nevím co tady a co na křesťanských diskuzích, kde jsem byl poslední dobou kmenově. Ty však budou dnes ve 12:00 vypnuty. Adminovi se nelíbí, že se to zvrhlo. Bude za ně náhrada, avšak pouze ve formě uzavřeného fóra, kam už nebude snadné se dostat.

Tonda Vlas

Male Poeet p?íspivku : 875
Reputace : 0
Body : 873
Registration date : 15. 04. 10

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  lorak 31/8/2012, 10:06

Tonda Vlas napsal:
Eliška napsal:Ahoj Tondo!

Díky za připomínku! Very Happy
Vím, co to je, nemít brýle, je to někdy fakt problém, viď?


Dodávám tedy další verše, které jsem (s brýlemi i vyhledávačem) našla:

Skutky apoštolské 2:33 Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte.

Lukáš 24:49 A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.“

Římanům 8:9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.


Je jasné, že Kristus má svého Ducha, i my máme svého Ducha, ale jak víme všechno pochází z Otce, i Kristův Duch.

1 Korintským 8:6 my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.¶

Přeji Ti, ať Bůh požehná a uzdraví Tvé oči!

Zdraví Eliška


Díky, to už lepší nebude, to je věkem a bývá to zcela obvyklé, ještě loni jsem žádné brejle na čtení nepotřeboval.

Jinak bych k tomu přidal více veršů, už jsem tu otázku řešil, jenom už nevím co tady a co na křesťanských diskuzích, kde jsem byl poslední dobou kmenově. Ty však budou dnes ve 12:00 vypnuty. Adminovi se nelíbí, že se to zvrhlo. Bude za ně náhrada, avšak pouze ve formě uzavřeného fóra, kam už nebude snadné se dostat.

Tondo je snad potrebne jeste dalsi nove misto pro pomluvy vernych Bozich sluzebniku a ospravedlnovani odpadlickeho chovani, co v rozporu s Bozi vuli zapsanou v PISMU ?

Pro kazdeho, kdo nema ciste svedomi pre Jehovem je skutecne potrebne urcite veci delat v tajnosti a skryte a to se tyka i tech, co ted stale jeste zustavaji v krestanskem sboru SJ.

"A přikročil k tomu, aby jim řekl: „Je snad lampa přinášena, aby byla dána pod odměrný koš nebo pod lůžko? Není snad přinášena, aby byla dána na stojan? Nic totiž není utajeno, leda proto, aby se to odhalilo; nic se pečlivě neskrylo, leda proto, aby to vyšlo najevo. Kdokoli má uši k naslouchání, ať naslouchá.“" (Mar 4:21-23)

Proc tak moc vadi odpadlikum prima konfrontace s CELOU PRAVDOU ?

Je vasim cilem skutecne zlepsit urcity stav veci a chcete napredovat v poznani, co smeruje k ocistovani a pozehnani od Jehovu, nebo vam skutecne jde jen o to upokojit sve poskvrnene svedomi pomluvou tech, co stale verne a oddane slouzi jedinemu pravemu Bohu Jehovovi skrze Jezisa Krista sveho Pana. Hodne z vas uz ste ste Jehovu opustili a prestali ste mu verne a oddane slouzit jako jedinemu Pravemu Bohu a misto toho vedete i dalsi lidi k potkynani a nevernosti vuci nasemu nebeskemu Otci a neposlouchate slova a uceni naseho PANA JEZISE KRISTA a jeho uceniku zapsane v Bozim slove PRAVDY ? (Prislovi 4:18,19) Co je jeste horsi prekrucujete toto Bozi slovo PRAVDY na svou vlastni skodu (2 Pet 3:14-18 )!

"Ale ustavičně si tropili žerty z poslů [pravého] Boha a opovrhovali jeho slovy a posmívali se jeho prorokům, dokud Jehovův vztek nevystoupil proti jeho lidu, až nebylo uzdravení." (2. Paralipomenon 36:16)

"Vskutku všichni ti, kdo touží žít ve zbožné oddanosti ve společenství s Kristem Ježíšem, budou rovněž pronásledováni. Ale ničemové a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu a budou zavádět na scestí a budou na scestí zaváděni." (2 Tim 3:12,13)

"Dal jsem jim tvé slovo, ale svět je nenávidí, protože nejsou částí světa, stejně jako já nejsem částí světa. Prosím tě, ne abys je vzal ze světa, ale abys nad nimi bděl kvůli tomu ničemnému. Nejsou částí světa, právě jako já nejsem částí světa. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Právě jako ty jsi mě vyslal do světa, také já jsem je vyslal do světa. A posvěcuji se v jejich prospěch, aby také oni byli posvěceni pravdou." (Jan 17:14-19)

lorak
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 871
Age : 48
vztah k organizaci : Lepsi by bylo se ptat na osobni vztah k jedinemu pravemu Bohu Jehovovi.
Reputace : -2
Body : 873
Registration date : 02. 07. 11

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  gari 31/8/2012, 13:59

lorak napsal:
Proc tak moc vadi odpadlikum prima konfrontace s CELOU PRAVDOU ?

Protože odpadlická NSSJ nevyučuje pravdu, a proto se bojí takové konfrontace.
Všemožně se snaží svým členům bránit v komunikaci s křesťany, kteří svůj život zakládají na Písmu a na přímém vztahu k Ježíši Kristu a kteří nejsou v moci nějaké lidské sekty.

Nevím o žádné takové izolaci v jiných křesťanských společenstvích, jakou jsou drženi SJ vůči ostatním křesťanům a jejich názorům
Vysvětlení je ale jednoduché. Pravda se lži nebojí ale lež se musí před pravdou důsledně chránit

Držení lidí v názorové izolaci je proto jeden ze základních rysů sekt.

gari

Male Poeet p?íspivku : 589
vztah k organizaci : mnoho let aktivní SJ, pak velké zklamání a odchod
Reputace : 1
Body : 589
Registration date : 15. 08. 11

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  delta.gama 4/9/2012, 06:17

1 Korintským 12:1  bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti.

zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: "Ježíš buď proklet", a že nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém.

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
rozdílné služby, ale tentýž Pán;
a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.


všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.


Matouš 12:31  Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.
delta.gama
delta.gama

Male Poeet p?íspivku : 81
Reputace : 0
Body : 94
Registration date : 04. 12. 08

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Tonda Vlas 4/9/2012, 07:49

Ta podtržená slova však neznamenají, že by DS byl ve své vůli nezávislý na Otci. Sám jsem krátkodobě do takové hereze upadl a pár měsíců mi trvalo, než jsem z té hereze vybředl. Otec, Logos a DS mají jednu společnou vůli. Boží Syn JK má však v sobě dvě vůle. Jednu jako Logos společnou s Otcem a DS, druhou má jako pravý člověk na Otci a DS nezávislou.

Tonda Vlas

Male Poeet p?íspivku : 875
Reputace : 0
Body : 873
Registration date : 15. 04. 10

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Alea 4/9/2012, 14:38

Podle logiky tohoto tématu by Duch Svatý byl nejvyšší, dokonce vyšší než Otec. Nevím, ale zdá se mi, že Eliška (jako mnozí další) chce vykládat každičký verš Bible doslova. Vtom případě je ale Duch Svatý vyšší než Otec, protože tento verš z Matouše říká: "Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu lidem odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu to odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím." Kristus říká, že každý hřích proti Otci nebo Synu lze odpustit, ale nikoli rouhání proti Duchu svatému.

Když berete každý verš doslova, nezdá se vám jasné, že Duch Svatý je dle tohoto verše nejvyšší? Smile

(Doufám, že na tomto příkladu pochopíte, že Boží Slovo se NEDÁ vykládat DOSLOVA lidským smýšlením, ale dá se pochopit pouze a jen V DUCHU SVATÉM).
Alea
Alea

Female Poeet p?íspivku : 799
vztah k organizaci : narozená jako SJ, pár let průkopnice, nyní v ranách Kristových a u jeho srdce
Reputace : 1
Body : 865
Registration date : 14. 11. 09

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Eliška 5/9/2012, 00:36

Alea napsal:Podle logiky tohoto tématu by Duch Svatý byl nejvyšší, dokonce vyšší než Otec. Nevím, ale zdá se mi, že Eliška (jako mnozí další) chce vykládat každičký verš Bible doslova. Vtom případě je ale Duch Svatý vyšší než Otec, protože tento verš z Matouše říká: "Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu lidem odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu to odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím." Kristus říká, že každý hřích proti Otci nebo Synu lze odpustit, ale nikoli rouhání proti Duchu svatému.

Když berete každý verš doslova, nezdá se vám jasné, že Duch Svatý je dle tohoto verše nejvyšší? Smile

(Doufám, že na tomto příkladu pochopíte, že Boží Slovo se NEDÁ vykládat DOSLOVA lidským smýšlením, ale dá se pochopit pouze a jen V DUCHU SVATÉM).

Aleo, můžeš mi, prosím, vysvětlit jak tedy chápeš V DUCHU SVATÉM tato Ježíšova slova Ty?

Matouš 12:31 Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude.32 A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“

Díky Eliška

Eliška

Poeet p?íspivku : 434
Reputace : 3
Body : 237
Registration date : 12. 01. 08

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Alea 5/9/2012, 01:38

[quote="Alea"]
Eliška napsal:
Aleo, můžeš mi, prosím, vysvětlit jak tedy chápeš V DUCHU SVATÉM tato Ježíšova slova Ty?

Milá Eliško, já si narozdíl od některých lidí tady nemyslím, že mám patent na pravdu a proto bych Ti raději napsala, jak chápou tato slova křesťané odnepaměti. A protože jsem se stala křesťankou, vidím to stejně.

Bůh je znám jako společenství tří osob, které tvoří a jednají v naprostém souladu (křesťané věří tomu, že zjevení Trojice se ukazuje již ve Starém zákoně, ve chvíli, kdy navštíví Abraháma tři andělé, kteří "jednají a mluví totožně"). Projevují se jednotnou vůlí. Otec, Syn i Duch Svatý jsou sice každý samostatnou osobou, ale spojuje je jejich podstata a tou je božství.

Dle Bible má každá z nich i svou "roli". Samozřejmě se tyto role mohou střídat apod., nicméně zjednodušeně řečeno, Otec je Zdroj, Syn je Vykupitel a Zvěstovatel a Duch Svatý je Vykonavatel.

Duch Svatý je Bůh, který působí V NÁS. Při křtu Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního vztahu s Bohem. (Tak intimního vztahu, že člověk Boha "cítí" a on k němu mluví).

O letnicích byli lidé NAPLNĚNI DUCHEM SVATÝM a tento Biblický termín se používá dodnes, (i SJ věří tomu, že Duch Svatý je v nás). Tento Duch pak působí v nás v souladu s vůlí Otce i v souladu s vůlí Syna. Objasněním této myšlenky je Biblický citát: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat; a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." Skrze Ducha Svatého tak přebývá v člověku Otec i Syn, tj. CELÁ Trojice.

Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství.

Pán Ježíš řekl svým učedníkům :"Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít. On mě oslaví, neboť vezme z mého a bude to oznamovat vám. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vezme z mého a bude to oznamovat vám." Jak je vidět, i zde, mezi Otcem a Synem panuje naprostá rovnost a Duch "bere" z Kristovy hloubky Boží moudrosti. Je zde rovněž také dobře vidět, že Duch není jen Duchem Otce ale i Duchem Syna.

Duch vzal tedy část z hloubky Božské moudrosti a dal to Kristovým učedníkům.

Vzhledem k tomu, že Duch Svatý je Bůh, který působí v nás, vzpoura proti němu je vzepření se proti "celému" Bohu (Otci, Synu i Duchu), který v nás působí. Toto odmítnutí je odmítnutím víry a dobra v sobě a je to vědomá a dobrovolná vzpoura člověka proti Bohu. Tato vzpoura proti Duchu svatému (dárci víry a dobra), je vědomá a opravdová služba zlu.
Alea
Alea

Female Poeet p?íspivku : 799
vztah k organizaci : narozená jako SJ, pár let průkopnice, nyní v ranách Kristových a u jeho srdce
Reputace : 1
Body : 865
Registration date : 14. 11. 09

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  transylvánec 16/9/2012, 16:08

gari napsal:
lorak napsal:
Proc tak moc vadi odpadlikum prima konfrontace s CELOU PRAVDOU ?

Protože odpadlická NSSJ nevyučuje pravdu, a proto se bojí takové konfrontace.
Všemožně se snaží svým členům bránit v komunikaci s křesťany, kteří svůj život zakládají na Písmu a na přímém vztahu k Ježíši Kristu a kteří nejsou v moci nějaké lidské sekty.

Nevím o žádné takové izolaci v jiných křesťanských společenstvích, jakou jsou drženi SJ vůči ostatním křesťanům a jejich názorům
Vysvětlení je ale jednoduché. Pravda se lži nebojí ale lež se musí před pravdou důsledně chránit

Držení lidí v názorové izolaci je proto jeden ze základních rysů sekt.


No gari to je fakt , geniální ´co jsi napsal. SJ jsou podle tebe drženi v izolaci a přesto jsou , vypouštěni ´ do kazatelské služby, kde slyší názory ateistů a také lidí všech náboženských vyznání. Ty bys někoho vypustil do terénu, když bys ho chtěl držet v izolaci ? Zkus přemýšlet.

transylvánec
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování pravidel diskuze
- Sdělení Administrátora: uživatel zablokován pro porušování  pravidel diskuze

Male Poeet p?íspivku : 465
vztah k organizaci : jediná pravá náboženská organizace na světě
Reputace : 0
Body : 465
Registration date : 17. 03. 12

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Anonymní 17/9/2012, 14:23

Bráškové a sestřičky.

Tady někdo nechápe, že existuje izolace i psychická či myšlenková, nemusí to být vždy jen fyzická, například nějaká komunita, která se straní okolního světa, myslím si, že ta první varianta izolace myšlenková-psychická, je horší než ta fyzická izolace, opět jen můj skromný názoreček. :-)

Anonymní
Anonymní


Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  delta.gama 27/11/2021, 04:42

Arrow


Naposledy upravil delta.gama dne 20/10/2022, 11:15, celkově upraveno 1 krát
delta.gama
delta.gama

Male Poeet p?íspivku : 81
Reputace : 0
Body : 94
Registration date : 04. 12. 08

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Jehova a Jehošua - dva Bohové, kteří jsou JEDNO

Příspěvek  Bob 1/12/2021, 13:00

Bob
Bob

Male Poeet p?íspivku : 30
Age : 54
vztah k organizaci : Vztah k organizaci žádný. S Otcem, Jehošuou a lidmi.
Reputace : 0
Body : 26
Registration date : 01. 07. 10

https://boleslav-kristal.mojeid.cz/

Návrat nahoru Goto down

 Duch Svatý není roven Bohu Otci Empty Re: Duch Svatý není roven Bohu Otci

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru